Certyfikaty

Polityką Jakości we wszystkich rodzajach działalności Przedsiębiorstwa Majnusz objętych Systemem Zarządzania Jakością jest:

 • zarządzanie procesami Systemu Zarządzania Jakości w sposób umożliwiający dokonywanie planowych i pozaplanowych przeglądów w celu zagwarantowania ich skuteczności i efektywności;
 • opracowywanie planów poprawy jakości świadczonych usług z równoczesnym
  zabezpieczeniem środków na ich realizację, pozyskanie opinii solidnego partnera,
  współodpowiedzialnego za rozwój i przyszłość swoich klientów;
 • zwiększenie zadowolenia i lojalności pracowników;
 • wzrost sprzedaży i zwiększenie konkurencyjności usług spełniających wymagania i oczekiwania rynku;
 • konsekwentne realizowanie zasady ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, jakości wyrobów i usług, a także jakości zarządzania Przedsiębiorstwem.

Przedstawioną powyżej Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych klientów;
 • zapewnienie serwisu oraz utrzymanie kontaktu z Klientem po zakończeniu dostawy lub usług zagwarantowanych w umowie;
 • kształtowanie świadomości jakościowej załogi i postaw bezpiecznego postępowania tworząc techniczne, ekonomiczne i organizacyjne warunki pracy oraz realizując zasadę ciągłego i systematycznego doskonalenia zawodowego;
 • zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia;
 • stała troska o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne;
 • redukcja kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy;
 • unowocześnienie technologii i stosowanie sprzętu technicznego, w oparciu o rozwój nauki i techniki;
 • zapewnienie stałej kontroli przestrzegania przyjętych i opisanych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zasad postępowania na wszystkich etapach realizacji podjętych zadań, poprzez ciągłe dokumentowanie procesu realizacji;
 • zangażowanie do współpracy tylko sprawdzonych Dostawców/Podwykonawców gwarantujących spełnienie oczekiwań w zakresie jakości dostarczanych wyrobów i usług

Nadzór nad stosowaniem w praktyce opisanych powyżej kierunków Polityki Jakości Przedsiębiorstwa Majnusz sprawuje Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością. Właściciel – jest gwarantem stosowania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Majnusz Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2009.